SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

   

Per sol·licitar informació i fer la preinscripció pel vostre fill/a podeu contactar amb nosaltres a través de:


DOCUMENTS A PRESENTAR PER FER LA PREINSCRIPCIÓ:

 • original i fotocòpia de l' imprès de sol·licitud següent: imprès de sol·licitud.
 • original i fotocòpia del/s llibre/s de família, en tots els fulls complimentats
 • original i fotocòpia del DNI o NIE del pare/s, mare/s o tutors/es de l'infant
 • i, en cas de ser família nombrosa o monoparental, original o fotocòpia del carnet corresponent i que estigui vigent.
 • Si l'alumne està en situació d'acolliment, la resolució d'aquest.
 • TSI (Targeta Sanitària Individual) de l'alumne.
 • Carnet de vacunacions. si el nen/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • Si hi ha separació dels progenitors, haureu de presentar documents relatius a l'estat civil i pàtria potestat.

CONFIRMACIÓ DE MATRICULA

Un cop l'infant ha estat admès a la nostra Llar heu de presentar els següents documents: 

 • 4 fotos mida carnet 
 • 1 foto de l'infant amb la família (10 x 15)

I complimentar els impresos que figuren a continuació:

 1. imprès de confirmació de matricula (us el podeu baixar tot clicant-hi al damunt) 
 2. carta de compromís educatiu (us la podeu baixar tot clicant-hi al damunt) 
 3. full de dades (us el podeu baixar tot clicant-hi al damunt) 
Els següents documents els podeu descarregar a l'apartat d'autoritzacions i comunicacions:

 1. ordres de domiciliació dels rebuts 
 2. autorització d'ús d'imatge i produccions  
 3. autorització altres professionals
 4. comunicat d'al·lèrgies, intoleràncies... ( si es dóna el cas)  
* Si en aquest moment no hi ha cap vacant en el grup del vostre fill/a podeu ser incorporats a la llista d'espera.