SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ

   

Per sol·licitar informació i fer la preinscripció pel vostre fill/a podeu contactar amb nosaltres a través de:


DOCUMENTS A PRESENTAR PER FER LA PREINSCRIPCIÓ:

 • original i fotocòpia de l' imprès de sol·licitud següent: imprès de sol·licitud.
 • original i fotocòpia del/s llibre/s de família, en tots els fulls complimentats
 • original i fotocòpia del DNI o NIE del pare/s, mare/s o tutors/es de l'infant
 • i, en cas de ser família nombrosa o monoparental, original o fotocòpia del carnet corresponent.

CONFIRMACIÓ DE MATRICULA

Un cop l'infant ha estat admès a la nostra Llar heu de presentar els següents documents: 

 • original i fotocòpia de la cartilla de vacunes, actualitzada
 • original i fotocòpia de les targetes sanitàries de l'infant (tant la de les dades personals com d'aquella on hi consta el/la pediatre/a del nen o nena)
 • 4 fotos mida carnet 
 • 1 foto de l'infant amb la família (10 x 15)

I complimentar els impresos que figuren a continuació:

 1. imprès de confirmació de matricula (us el podeu baixar tot clicant-hi al damunt) 
 2. carta de compromís educatiu (us la podeu baixar tot clicant-hi al damunt) 
 3. full de dades (us el podeu baixar tot clicant-hi al damunt) 
Els següents documents els podeu descarregar a l'apartat d'autoritzacions i comunicacions:

 1. ordres de domiciliació dels rebuts 
 2. autorització d'ús d'imatge i produccions  
 3. autorització altres professionals
 4. comunicat d'al·lèrgies, intoleràncies... ( si es dóna el cas)  
* Si en aquest moment no hi ha cap vacant en el grup del vostre fill/a podeu ser incorporats a la llista d'espera.